آنژیوگرافی تنگی شدید شریان ورتبرال در محل جدا شدن از شریان سابکلاوین
دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت