آنژیوگرافی نخاعی
  • 99/06/30

آنژیوگرافی نخاعی

آنژیو گرافی نخاعی  جهت بررسی ضایعات عروقی نخاع انجام می شود ، ضایعات عروقی نخاع  شامل فیستول های  شریانی وریدی نخاعی ،ناهنجاری‌های شریانی وریدی  غیر طبیعی و… ………می باشندو می توانند، باعث پاراپارزی (ضعف دو اندام تحتانی) ،کوادری پارزی(ضعف چهار اندام) .بی اختیاری مدفوع و ادراری، بی حسی اندام و تنه و… ……شوند ،و در صورت تشخیص به موقع با امبولیزاسیون (تزریق موادی شبیه چسب( اونیکس )  این ضایعات  عروقی غیر طبیعی بسته می شوند  و از فلج شدن بیمار جلوگیری می شود ، روش استاندارد  تشخیص  این ضایعات  عروقی نخاع آنژیوگرافی نخاع است .در بیمار ما که با شکایت پاراپارزی و ضعف اندام تحتانی مراجعه کرده بود با شک به ضایعات عروقی آنژیوگرافی نخاع انجام شد ، که یافته غیر طبیعی پیدا نشد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

اینستاگرام
آدرس مطب
ویدئوها
اخذ نوبت