تومورهای نخاعی

تومورهای نخاعی

تومورهای نخاعی براساس محل قرار گرفتن در بافت نخاع یا دربافت های اطراف نخاع به انواع مختلفی تقسیم میشوند، مانند تومور های اینترامدولاری، تومورهای اینترا دورال اکسترا مدولاری و تومورهای اکسترا دورال نام برد.

علائم تومورهای نخاعی

علایم تومورهای نخاعی براساس محل تومور متفاوت است

از جمله علایم درد کمر یا گردن

بی حسی اندام

ضعف و فلج اندام ویا حتی چهار اندام

اختلال اسفنکتری را نام برد

که با تشخیص و درمان در مراحل اولیه می توان از ایجاد عوارض دائمی عصبی جلوگیری کرد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها